عدم تاثیر تبلیغات منفی در مردم

سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (حفظ وحدت روحانیون)
صبح ۹ تیر ۱۳۶۴/ ۱۱ شوال ۱۴۰۵
تبلیغات ضد انقلاب داخلی,
عدم تاثیر تبلیغات منفی در مردم

آن همه تبلیغاتی که علیه ما شده و می‌شود و خواهد شد، در مردم تاثیر چندانی نکرده است. اگر تاثیر کرده بود، آثارش پیدا می‌شد، در حالی که روز قدس نمونه بود و می‌بینید که مردم این گونه در صحنه حاضرند.