موافقت با سینمای آموزنده

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جنایات پنجاه ساله پهلوی‌
۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
مطبوعات و رسانه‌ها,
موافقت با سینمای آموزنده

یک سینمای اخلاقی، یک سینمای آموزنده‌ بیاورید، اگر یک کسی با آن مخالفت کرد. با آن مراکز فسادْ دولت اسلام مخالف است، نه با تمدن مخالف است. این تمدن است که سرتاسر یک مملکتی این قدر مرکز فساد داشته باشد؟! کتابخانه نداشته باشد، مرکز فساد داشته باشد؟ با این مخالف است؛ نه با ترقی مخالف است. مردک در یکی از حرفهایش آن وقت که ما قم بودیم، در یکی از حرفهایش گفت که این آخوندها می‌گویند که ما نمی‌خواهیم این تمدن را! اینها می‌خواهند با الاغ بروند از این طرف به آن طرف!