سینما در خدمت صلاح مردم

مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران‌
۲۱ دی ۱۳۵۷/ ۱۲ صفر ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
سینما در خدمت صلاح مردم

سینماها در رژیم شاه در خدمت فساد بودند در حالی که در جمهوری آینده در خدمت صلاح ملت خواهند بود.