تربیت مردم، وظیفه اصلی سینما

سخنرانی در بهشت زهرا (غیر قانونی بودن مجلس و رژیم)
۱۲ بهمن ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
تربیت مردم، وظیفه اصلی سینما

سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما می‌دانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیده‌اند. و همین طور سایر این [مراکز]. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت کرده‌اند به مملکت ما.