علت مخالفت روحانیت با پاره ای رسانه ها

سخنرانی در بهشت زهرا (غیر قانونی بودن مجلس و رژیم)
۱۲ بهمن ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
علت مخالفت روحانیت با پاره ای رسانه ها

ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.