رادیو و تلویزیون، بهترین وسیله پرورش

سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا (ویژگیهای رژیم غیر الهی)
۳۰ تیر ۱۳۵۸/ ۲۶ شعبان ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
رادیو و تلویزیون، بهترین وسیله پرورش

رادیو یک دستگاهی باشد برای آموزندگی، پرورش یک ملتی. با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می‌شود پرورش داد مملکت را؛ برای اینکه رادیو و تلویزیون هم مُلّا و یک آدمی که سواد دارد از او استفاده می‌کند، هم آن کسی که هیچ سواد ندارد؛ اما از دستگاههای دیگر- مثل روزنامه و مجلّه- یک دسته می‌توانند استفاده بکنند، به یک جای محدودی. الآن رادیو و تلویزیون جوری شده است که در همه جا الآن شما می‌گویید که [رادیوی‌] ما را چهار میلیون جمعیت [می‌شنود]. رادیوها و تلویزیون یک جوری شده است که حالا همه قشرها می‌بیند و می‌شنوند. از راه سمع و بصر شما می‌توانید خدمت کنید به این مملکت، چنانچه خیانت کردند به این مملکت. رادیو و تلویزیون از اموری است که از همه چیز بهتر می‌شود به آن آموزندگی داد، دستگاه را دستگاههای مترقی کرد؛ و جوانها را با او تربیت کرد؛ برای اینکه همه گوش می‌کنند، و همه جوانها گوش می‌کنند و دهاتیها و روستاییها و آنها هم همه، هر کس توانسته یک رادیو پیدا کرده، و اگر نتوانسته، رفته منزل رفیقش و گوش کرده است.