مهمترین رسانه گروهی

بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۶ رجب ۱۴۰۰
مطبوعات و رسانه‌ها,
مهمترین رسانه گروهی

من همیشه از این رادیو- تلویزیون نگرانی داشته‌ام؛ برای اینکه این رادیو- تلویزیون یک بنگاهی است که از تمام این رسانه‌های گروهی مهمتر است؛ برای اینکه الآن در تمام دهات، در تمام شهرستانها، تقریباً عمومی شده است. رادیو- تلویزیون هم تقریباً و آناً هر مطلبی واقع می‌شود، همه جای ایران و خارج متوجه می‌شوند.