تحول همه جانبه در انقلاب

سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب (دستاوردهای انقلاب)
۱۲ تیر ۱۳۵۸/ ۸ شعبان ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
تحول همه جانبه در انقلاب

اين تحول كه در ايران پيدا شد، تحول همه جانبه، تحول فكرى، تحول روحى، تحولهاى ديگر، اينها اعجاز بود كه خداى تبارك و تعالى نصيب شما ملت كرد در اين زمان. امروز من مى‌بينم گوينده شما بانوان ساحلى، سخنگوى شما بانوان ساحلى، مسائلى را طرح مى‌كند مسائل روز است؛ مسائل سياسى روز است؛ مسائل اجتماعى روز است. همان طور كه بانوان ديگر، در مراكز، در ساير محالّ ايران، مسائلى كه امروز طرح مى‌كنند مسائل روز است؛ مسائل سياسى و اجتماعى است. و اين تحول به بركت اين نهضت‌ اسلامى پيدا شد.و من اميد اين را دارم كه اين تحول باقى بماند. و شما بانوان و شما برادران و ساير برادران و خواهران ما جديت كنيد كه حفظ كنيد اين تحول روحى را. دخالت كنيد در مسائل سياسى خودتان، در مسائل اجتماعى خودتان.