موسیقی مخدر

بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۶ رجب ۱۴۰۰
هنر اسلامی,
موسیقی مخدر

این موسیقیها همه مخدر هستند؛ یعنی جوانهای ما را، جوانی که عادت به موسیقی کرد دیگر نمی‌تواند کار انجام بدهد، دیگر نمی‌تواند قاطع باشد.