بلند‌شدن نهضت از نفْس تودۀ مردم

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح)
بعد از ظهر ۲۱ تیر ۱۳۵۹/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۰
زنان و انقلاب اسلامی,
بلند‌شدن نهضت از نفْس تودۀ مردم

نهضت اسلامى ايران ابداً، نه مليت و مليتگرايى- خصوصاً، به آن معناى فاسدش- در آن دخالت داشت و دارد و نه احزاب سياسى و طبقه روشنفكر و اين مسائلى كه در ساير جاها هست. اين نهضت از نفْس توده مردم، از نفْس توده زن و مرد مردم بلند شد و به همان طور كه مردها وارد ميدان بودند بانوان محترم هم وارد بودند، بلكه حظ اينها و زحمات اينها بيشتر از مردها بايد گفت بود؛ براى اينكه وقتى كه بانوان مى‌آيند در ميدان، قوه مردها دو چندان مى‌شود يا ده چندان مى‌شود. مردها نمى‌توانند ببينند كه خانمها در ميدان آمده‌اند و آنها كنار بروند. يك توده مسْلم، يك 35 ميليون جمعيت- به استثناى چند صد تا آدمهاى منحرف- مؤمن به خدا، مؤمن به اسلام، مؤمن به قرآن كريم، يك 35 ميليون هم صدا، با ايمان به خدا و قرآن كريم برخاستند از جا.