حضور در صحنه برای اسلام و قرآن

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح)
بعد از ظهر ۲۱ تیر ۱۳۵۹/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۰
زنان و انقلاب اسلامی,
حضور در صحنه برای اسلام و قرآن

خانمها براى اينكه يك چيزى مثلًا دستشان بيايد يا يك فرض كنيد كه صاحب منصب بشوند نمى‌آيند بيرون، خودشان و بچه‌هايشان را به كشتن بدهند. اين اسلام و قرآن است كه خانمها را آورده است بيرون و همدوش مردها بلكه جلوتر از مردها وارد در صحنه سياست كرده. ... چه موقع بود در طول اين پنجاه سالى كه خوب، بسيارى يادشان هست يا ده- بيست سالى كه همه‌تان يا اكثرتان يادتان هست، چه وقت بود كه همان طورى كه مردها وارد در ميدان نبرد بودند، زنها هم وارد بودند؛ زنها هم جلو مى‌افتادند. زنها هم بچه‌هاى كوچكشان را به آغوش مى‌كشيدند و اگر دو تا بود يكى‌اش‌ هم دستش را مى‌گرفتند و وارد مى‌شدند در تظاهرات و در مقابل اين توپ و تانك و امثال اينها.