شرق مکتبش را گم کرده است

سخنرانی در جمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان (ایران، سرمشق دیگران)
بعد از ظهر ۲۰ دی ۱۳۵۸/ ۲۱ صفر ۱۴۰۰
خودباختگی,
شرق مکتبش را گم کرده است

بايد عرض كنم كه تا ملت شرق خودش نفهمد اين معنا را كه خودش هم يك موجودى است، خودش هم يك ملتى است، شرق هم يك جايى است، نمى‌تواند استقلال خودش را به دست بياورد. اينها در طول زمانهاى بسيار طولانى‌ با تبليغات بسيار زياد، حتى به دست خود قشرهاى ملتها، خود حكومتها، طورى كردند كه ملت شرق خودش را بكلى در مقابل غرب و در مقابل ابرقدرتها باخته است و گم كرده خودش را، مكتبش را گم كرده. مكتب بزرگ اسلام كه رأس همه مكاتب است، و در شرق است، شرق او را گم كرده است. تا اين مكتب را پيدا نكند شرق و نفهمد مكتبش چه است و خودش چه است و خودش هم يك موجودى است و كشورش هم يك كشورى است، نمى‌تواند مقابله كند با غرب. براى اينكه هر جور مقابله‌اى كه بكند، آنها روى آن تبليغاتى كه دارند اين مقابله را خنثى مى‌كنند. شماها فكر اين بكنيد كه مملكت خودتان را هر كدام در هر جا كه هستيد بيدار كنيد ملت خودتان را. ملت خودتان را بفهمانيد كه شما هم يك موجودى هستيد. شما هم مكتب داريد.
شما هم ذخاير داريد. شما هم همه چيز داريد. و آنها از دست شما همه چيز را گرفته‌اند. و از همه بالاتر اينكه انحراف در ملتها پيش آوردند. جوانها را منحرف كردند. يك انحراف، انحراف مكتبى است كه مكتبهاى خود شرق را، مكتب بزرگ اسلام را منحرفاً به مردم تحويل دادند. عرضه كردند. آنكه اسلام است نبود و چيز ديگرى مبتذل در دست مردم دادند. و آن مكتبهاى مبتذلى كه در خود آنجاها هم كه اين مكتبها بوده است شكست خورده‌اند. در اينجاها او را ترويج كردند. به طورى كه جوانهاى ما شيفته آن مكتبها شدند.