نقش ارزنده بانوان در مبارزات

مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران‌
۲۰ آبان ۱۳۵۷/ ۱۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
زنان و انقلاب اسلامی,
نقش ارزنده بانوان در مبارزات

سوال: [مشاركت فعال زنان در انقلاب چه معنايى دارد؟]
جواب: زندانهاى شاه از زنان شيردل و شجاع مملو است. در تظاهرات خيابانى زنان ما، بچه‌هاى خردسال خود را به سينه فشرده، بدون ترس از تانك و توپ و مسلسل، به ميدان مبارزه آمده‌اند. جلسات سياسى‌اى كه زنان در شهرهاى مختلف ايران، برپا مى‌كنند كم نيست، آنان نقش بسيار ارزنده‌اى را در مبارزات ما ايفا كرده‌اند. مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازى و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ زنده كرده‌اند. در چه تاريخى اين چنين زنانى را سراغ داريد و در چه كشورى؟.