سهم بسزاى بانوان در انقلاب

سخنرانی در جمع بانوان قم (سهم بسزای بانوان در انقلاب)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
سهم بسزاى بانوان در انقلاب

شما خانمها، خانمهاى همه ايران- و خصوص خانمهاى قم- در اين نهضت سهيم هستيد و در مبارزات ما عليه استبداد و استعمار همدوش با مردها كمك كرديد.
خداوند شما را حفظ كند در پناه خودش.من از شما تشكر مى‌كنم از اينكه در نهضت ما كوتاهى نكرديد و همدوش با مردها قيام كرديد، و از اينكه كمك به مستمندان نموديد. خداوند به شما سعادت و سلامت در دو دنيا عنايت كند.