تربیت اسلامی، منشا پیروزی نهضت

پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
تربیت اسلامی، منشا پیروزی نهضت

شما ديديد، ما ديديم، كه زن در اين نهضت چه كرد. تاريخ ديده است كه چه زنهايى در دنيا بوده است، و زن چيست. تاريخ دور است؛ ما خود ديديم كه چه زنهايى تربيت كرده است اسلام، چه زنهايى در اين عصر اخير قيام كردند. و آنها كه قيام كرده‌اند همين زنهاى محجوبه جنوب شهر و قم و ساير بلاد اسلامى بود. آنها كه به تربيت آريامهرى تربيت شدند ابداً در اين امور دخالت نداشتند. آنها تربيتهاى فاسد شده بودند؛ از تربيتهاى اسلامى آنها را دور نگه داشتند. اينهايى كه تربيت اسلامى داشتند خون دادند، كشته دادند، به خيابانها ريختند، نهضت را پيروز كردند. ما نهضت خودمان را مرهون زنها مى‌دانيم.