ایستادگی زنان در مقابل ستمگران

پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
زنان و انقلاب اسلامی,
ایستادگی زنان در مقابل ستمگران

فردا روز زن است. روز زنى است كه عالم به او افتخار دارد؛ روز زنى است كه دخترش در مقابل حكومتهاى جبار ايستاد و آن خطبه را خواند و آن حرفها را زد كه همه مى‌دانيد؛ زنى كه در مقابل يك جبارى ايستاد- كه اگر مردها نفس مى‌كشيدند همه را مى‌كشتند- و نترسيد و ايستاد و محكوم كرد حكومت را، يزيد را محكوم كرد. به يزيد فرمود تو قابل آدم نيستى، تو انسان نيستى. زن يك همچو مقامى بايد داشته باشد. زنهاى عصر ما بحمد اللَّه شبيه به همانها هستند. ايستادند در مقابل جبار با مشت گره كرده؛ بچه‌ها در آغوششان، و به نهضت كمك كردند.