رسانه عامل ترویج خودبیگانگی

وصیتنامه سیاسی- الهی
تاریخ نگارش ۲۶ بهمن ۱۳۶۱/ ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳
خودبیگانگی,
رسانه عامل ترویج خودبیگانگی

راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها و تئاترها از ابزارهاى مؤثر تباهى و تخدير ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است. در اين صد سال اخير بويژه نيمه دوم آن، چه نقشه‌هاى بزرگى از اين ابزار، چه در تبليغ ضد اسلام و ضد روحانيت خدمتگزار، و چه در تبليغ استعمارگران غرب و شرق، كشيده شد و از آنها براى درست كردن بازار كالاها خصوصاً تجملى و تزئينى از هر قماش، از تقليد در ساختمانها و تزئينات و تجملات آنها و تقليد در اجناس نوشيدنى و پوشيدنى و در فرم آنها استفاده كردند، به طورى كه افتخار بزرگِ فرنگى مآب بودن در تمام شئون زندگى از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بويژه در خانمهاى مرفه يا نيمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و كيفيت حرف زدن و به كار بردن لغات غربى در گفتار و نوشتار به صورتى بود كه فهم آن براى بيشتر مردم غير ممكن، و براى همرديفان نيز مشكل مى‌نمود! فيلمهاى تلويزيون از فرآورده‌هاى غرب يا شرق بود كه طبقه جوان زن و مرد را از مسير عادى زندگى‌ و كار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوى بيخبرى از خويش و شخصيت خود و يا بدبينى و بدگمانى به همه چيز خود و كشور خود، حتى فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشى كه بسيارى از آن با دست خيانتكار سودجويان، به كتابخانه‌ها و موزه‌هاى غرب و شرق منتقل گرديده است.