خودباختگی عامل وابستگی

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل (استقلال فرهنگی)
۱۲ دی ۱۳۵۸/ ۱۳ صفر ۱۴۰۰
خودباختگی,
خودباختگی عامل وابستگی

هيچ ملتى نمى‌تواند استقلال پيدا بكند الّا اينكه خودش، خودش را بفهمد. مادامى كه ملتها خودشان را گم كردند و ديگران را به جاى خودشان نشاندند، استقلال نمى‌توانند پيدا كنند. كمال تأسف است كه كشور ما كه حقوق اسلامى و قضاى اسلامى و فرهنگ اسلامى دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را ناديده گرفته است و دنبال غرب رفته است. همچو غرب در نظر يك قشرى از اين ملت جلوه كرده است كه گمان مى‌كنند غير از غرب هيچ خبرى در هيچ جا نيست. و اين وابستگى فكرى، وابستگى عقلى، وابستگى مغزى به خارج منشأ اكثر بدبختيهاى ملتهاست و ملت ماست.