عدم ظلم و ظلم پذیری در روابط خارجی

مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت‌
۱۰ آبان ۱۳۵۷/ ۲۹ ذی القعده ۱۳۹۸
حقوق بین الملل,
عدم ظلم و ظلم پذیری در روابط خارجی

روابط ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بود. در این رابطه، نه به ظلمی تسلیم می‌شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد. و در زمینه تمام قراردادها، ما بر اساس مصالح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد.