یکسان بودن روابط با شرق و غرب

مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیر قانونی بودن رژیم‌
۲۰ دی ۱۳۵۷/ ۱۱ صفر ۱۳۹۹
حقوق بین الملل,
یکسان بودن روابط با شرق و غرب

حکومت اسلامی حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمی‌دهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند.