روابط دوستانه با همه ملتها

مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا
۱۰ آذر ۱۳۵۷/ ۳۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
حقوق بین الملل,
روابط دوستانه با همه ملتها

ما نمی‌خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی‌خواهیم که زیر بار ظلم امریکا برویم. آنها کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همه ملتها داریم و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام متقابل را رعایت می‌کنیم‌.