یکسان بودن سیاست در قبال روسیه و امریکا

مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه‌
۱۸ دی ۱۳۵۷/ ۹ صفر ۱۳۹۹
حقوق بین الملل,
یکسان بودن سیاست در قبال روسیه و امریکا

سیاست ما نسبت به روسیه مثل سیاست ما نسبت به امریکا و سایر کشورهاست. ما بر اساس احترام متقابل به تمام کشورها احترام می‌گذاریم.