منع ترور از دیدگاه اسلام

سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت- نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)
۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۷ جمادی الثانی ۱۳۹۹
حقوق بین الملل,
منع ترور از دیدگاه اسلام

منطق اسلام ترور را باطل می‌داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تایید می‌شود.