مصونیت دیپلماتیک سفرا و سفارتخانه ها

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه‌ها)
صبح ۱۱ آبان ۱۳۶۴/ ۱۸ صفر ۱۴۰۶
حقوق بین الملل,
مصونیت دیپلماتیک سفرا و سفارتخانه ها

سفارتخانه در هر کشوری متعلق به آن کشوری است که سفیر آن به آنجا می‌رود؛ یعنی یک قطعه‌ای است از یک کشور دیگر.