پیامبر اسلام، بزرگترین انسان کامل

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران (اهمیت کار و کارگر)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۷ رجب ۱۴۰۲
انسان کامل,
پیامبر اسلام، بزرگترین انسان کامل

پیغمبر اسلام، که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است...