مقاومت و ایستادگی بانوان

پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن (جایگاه زن در فرهنگ اسلامی)
۲۵ فروردین ۱۳۶۱/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۴۰۲
زنان و انقلاب اسلامی,
مقاومت و ایستادگی بانوان

ما بايد امروز كه روز زن است و به حقيقت در ايرانِ عزيز روز زن است، به زنان خويش افتخار نماييم. چه افتخارى بالاتر از اين كه زنان بزرگوار ما در مقابل رژيم ستمكار سابق، و پس از سركوبى آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان در صف اول ايستادگى و مقاومت از خود نشان داده‌اند كه در هيچ عصرى چنين مقاومتى و چنين شجاعتى از مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداكارى اين زنان بزرگ در جنگ تحميلى آن قدر اعجاب‌آميز است كه قلم و بيان از ذكر آن عاجز بلكه شرمسار است.