مذاکره با جبهه ملی

مصاحبه با خبرنگاران درباره توقیف امیر عباس هویدا و مسائل دیگر
۱۸ آبان ۱۳۵۷/ ۸ ذی الحجه ۱۳۹۸
جبهه ملی,
مذاکره با جبهه ملی

مذاکرات به آن معنایی که گفته می‌شود توافق حاصل شده است نبوده. من مسائلی را که مورد نظرم بوده طرح کردم و آنها قبول کردند. من مسائلی را که همیشه خواست ملت است طرح می‌کنم، هر کس آن را پذیرفت به خواست ملت عمل کرده است. خواست ملت، رفتن شاه و استقرار حکومت اسلامی است. به تظاهرات بنگرید.