جدا بودن با خط امام

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 پرسش ایشان‌
۲۰ مرداد ۱۳۵۷/ ۶ رمضان ۱۳۹۸
جبهه ملی,
جدا بودن با خط امام

این جانب نمی‌توانم از جبهه‌ایها و نه از بزرگشان اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛ راه آنها با ما مختلف است؛