اظهار موافقت رهبر جبهه با امام

مصاحبه با تلویزیون «ان. بی. سی» امریکا (ردّ سازش با رژیم شاه و آینده انقلاب)
۲۰ آبان ۱۳۵۷/ ۱۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
جبهه ملی,
اظهار موافقت رهبر جبهه با امام

آنها مطالبی را که ما گفتیم تصدیق کردند و با ما اظهار موافقت کردند. شخص ملی یا مذهبی در این مسائلی که ما طرح کردیم تردید نخواهد کرد مگر آنکه از عمال شاه باشد.