ضربه به ملت با عنوان ملیت

سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم (قیام قرآنی و اسلامی)
عصر ۱۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
جبهه ملی,
ضربه به ملت با عنوان ملیت

من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می‌کنند و با اغراض ملت مخالفت می‌کنند. آنها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت می‌زنند بیدار بشوند بدانند که یا سران آنها سرسپرده اجانب هستند و می‌خواهند مسائل را برگردانند به حال اول، یا بکشند طرف چپ یا بکشند طرف راست. اینها بیدار بشوند؛ ما آنها را نصیحت می‌کنیم و اگر به نصیحت گوش نکنند، کار دیگر می‌شود.