عدم دخالت در نهضت اسلامی ایران

سخنرانی در جمع بانوان شمیران (شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح)
بعد از ظهر ۲۱ تیر ۱۳۵۹/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۰
جبهه ملی,
عدم دخالت در نهضت اسلامی ایران

اینها نمی‌دانند که فرق است ما بین قیامهای سیاسی، قیامهای ملی، قیامهایی که برای آمال دنیایی است با این نهضت اسلامی. نهضت اسلامی ایران ابداً، نه ملیت و ملیتگرایی- خصوصاً، به آن معنای فاسدش- در آن دخالت داشت و دارد و نه احزاب سیاسی و طبقه روشنفکر و این مسائلی که در سایر جاها هست. این نهضت از نفْس توده مردم، از نفْس توده زن و مرد مردم بلند شد و به همان طور که مردها وارد میدان بودند بانوان محترم هم وارد بودند.