ایستادگی مقابل اسلام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)
۱۵ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۴ رمضان ۱۴۰۰
جبهه ملی,
ایستادگی مقابل اسلام

آنهایی که می‌گویند: «ما ملیت را می‌خواهیم احیا بکنیم»، آنها مقابل اسلام ایستاده‌اند. اسلام آمده است که این حرفهای نامربوط را از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمی‌خورند، افراد مسلم به درد ما می‌خورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را می‌خواهیم، ملیت را می‌خواهیم، و اسلام را نمی‌خواهیم.