شرکت دادن تحمیلی در انتخابات

پیام به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا (مقاومت مردم و نوید پیروزی)
۳۰ شهریور ۱۳۵۴/ ۱۴ رمضان ۱۳۹۵ «۱»
حزب رستاخیز,
شرکت دادن تحمیلی در انتخابات

حزب تحمیلی بی‌سابقه در تمام دنیا آن چنان با مخالفت ملت مواجه شد و شاه را مفتضح کرد که برای سرپوشی آن به هر وسیله متشبث می‌شود که اذهان را منصرف کند ولی فایده ندارد. در شهر تهران، که گفته می‌شود سه و چند میلیون نفوس دارد، با تمام وسایل تبلیغاتی و پلیس و انواع تشبثات و ارعاب و تهدیدها- به حَسَب آنچه به ما رسیده- نتوانستند بیش از دویست هزار در شرکت در انتخابات بتراشند؛ و در شهر دویست هزار نفری قم بیش از چهار هزار نفر نتوانستند به طور تحمیل وارد کنند.