عدم استقبال ملت آگاه از حزب

پیام به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (رشد سیاسی ملت)
۲ مهر ۱۳۵۴/ ۱۷ رمضان ۱۳۹۵
حزب رستاخیز,
عدم استقبال ملت آگاه از حزب

لکن آنچه موجب امید و آرامش است طلیعه بیداری ملت و رشد سیاسی طبقات مختلفه است. از رشد ملت است که نقشه‌های شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت می‌شود؛ رشد ملت است که حزب ساختگی شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا کرد و شاه را گرفتار آشفتگی و هیجان کرد؛ رشد ملت است که با همه ارعاب و تهدید در انتخابات مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتی جیره‌خواران و بستگان به دستگاه؛