تمام همت در زدودن وابستگی

سخنرانی در جمع خانواده مرحوم طالقانی (تجلیل از مجاهدات ایشان)
۲۲ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۱ شوال ۱۳۹۹ «۱»
خودبیگانگی,
تمام همت در زدودن وابستگی

ما بايد اول تمام همتمان را صرف كنيم كه خودمان را از اين وابستگى فكرى بيرون بياوريم. ما فكرهايمان وابسته است؛ ما فرهنگمان وابسته است. الآن ما بايد سعى كنيم از اين فرهنگ وابسته خارج بكنيم خودمان را، چه فرهنگ آن طرف كه همه‌اش فساد و چه فرهنگ آن طرف كه همه‌اش فساد، يعنى همه‌اش براى به دام انداختن ماهاست؛ به دام انداختن بشر است.