اعلام شکست

مصاحبه با نشریه «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران‌
۲۳ آذر ۱۳۵۷/ ۱۳ محرّم ۱۳۹۹
حزب رستاخیز,
اعلام شکست

همین شاه بود که چند سال گذشته هنگامی که حزب مبتذل  خود را اعلام کرد گفت هر که به ما رای ندهد یا جایش در زندان است و یا از کشور اجازه می‌دهیم که خارج شود. امروز می‌بینید که ملت ایران او را مجبور می‌کند که رسوایی شکست حزب رستاخیز فرمایشی خود را قبول کند.