بازگشت به فرهنگ استقلال

سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد (مبارزه با مواد مخدر)
۵ دی ۱۳۵۸/ ۶ صفر ۱۴۰۰ «۱»
خودبیگانگی,
بازگشت به فرهنگ استقلال

مسئله فرهنگ يكى از مسائل مهمى است كه ايران به آن مبتلا بوده است، و فرهنگ ايران را يك فرهنگ استعمارى كرده بودند، و مغزهاى جوانهاى ما را سوق داده بودند به طرف غرب. اين يك باب است كه بسيار مهم است. و اين با دانشگاهيها و با صاحبان افكار صحيح، نويسنده‌ها، روشنفكرهاى ايرانى نه غربى، و نويسندگان اسلامى نه غربى، به وسيله اينها بايد در يك تصفيه دراز مدت و يك تعليماتى كه از سر كأنه بايد ما بگيريم، جوانهايمان را اصلاح كنيم. تعليمات را يك تعليمات غير استعمارى، استقلالى باشد. اين يك باب طولانى است.