باید به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید

پیام به دانشجویان و فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی (استقلال همه جانبه)
۱ مهر ۱۳۶۱/ ۵ ذی الحجه ۱۴۰۲
خودبیگانگی,
باید به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید

ايران امروز ديگر تحمل افكار غربزده و شرق‌زده مشتى خائن را ندارد. ما بايد با تمام وجود به استقلال فرهنگى برسيم؛ كه استقلال فرهنگى پايه و اساس كشورى آزاد و مستقل است.
استادان عزيز بايد خود اين اعتقاد را بيابند كه تنها فرهنگ ايران اسلامى است كه نجاتبخش كشور و ملت ما مى‌باشد.
معلمان عزيز خود بهتر مى‌دانند كه فرهنگ استعمارى در زمان اين پسر و پدر چه به روز اين كشور و ملت آورده است. به فرهنگ غنى ايران اسلامى تكيه كنيد و مطمئن باشيد كه پيروزى از آن شماست. فرزندان عزيزتان را در سر كلاسها به صورتى تربيت نماييد كه وقتى فارغ التحصيل مى‌شوند جوانان برومندى تحويل جامعه گردند، كه با تمام وجود معتقد باشند كه آنچه بدبختى داشتند از ابرقدرتهاى شرق و غرب و شرق‌زدگى و غربزدگى است.