شرکت زنان در جنگهای صدر اسلام

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جنایات پنجاه ساله پهلوی‌
۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
دفاع مقدس و زنان,
شرکت زنان در جنگهای صدر اسلام

اينها مى‌ترسانند شما را از حكومت اسلامى. مى‌گويد اگر حكومت اسلامى باشد زنها را مى‌كنند توى يك اتاقى درش را قفل مى‌كنند تا آخر، تا آخر اينها توى اين اتاق باقى باشند. زنها در صدر اول اسلام جنگ مى‌رفتند! در لشكرها در طول جنگ بودند براى مداواى زخمها.