بانوان در اسلام بلند‌پایه هستند

سخنرانی در جمع بانوان قم (زن از دیدگاه اسلام)
۱۳ اسفند ۱۳۵۷/ ۵ ربیع الثانی ۱۳۹۹
دفاع مقدس و زنان,
بانوان در اسلام بلند‌پایه هستند

بانوان از صدر اسلام- در صدر اسلام- با مردان در جنگها هم شركت داشته‌اند. مقام زن مقام والاست؛ عالى رتبه هستند. بانوان در اسلام بلندپايه هستند. ما مى‌بينيم و ديديم كه زنها، بانوان محترمات همدوش مردان بلكه جلو مردان در صفِ قتال ايستادند. بچه‌هاى خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را از دست دادند، و شجاعانه مقاومت كردند.