بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال

سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)
۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۹۹
آزادی, استقلال, ارتش شاهنشاهی, ارتش,
بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال

زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست. زندگانی که در آن استقلال نباشد و همه کار بکنند برای استفاده دشمنها، این زندگانی نیست. الآن زندگانی شما دارید، برای اینکه استقلال دارید؛ برای اینکه کار شما امروز به نفع ملت خودتان است.

من اعتقادم این است که انسان اگر با هر زحمت و مرارتی زندگی کند و زندگیش مال خودش باشد، مستقل باشد در زندگی و نانِ جو خودش را بخورد، آن ارزشش صدها مقابل این است که انسان در آپارتمانهای عظیم بنشیند و دستش پیش دیگران دراز باشد و به دیگران سلام بدهد. این یک مطلبی است که هر انسان شرافتمندی [تایید می‌کند،] خصوصاً در ارتش باید این مطلب قویتر باشد. در آن جا مطرح نباشد که من باید اتومبیلم چه باشد، آنجا مطرح این باشد که من باید به جهت نظامی حیثیت نظامیم چه جور باشد. در حیثیت نظامی باید او نظر [بکند.]