با هزار سال زندگی در ناز و نعمت برابری نمی کنند

حکم انتصاب میر حسین موسوی به سمت سرپرست امور جانبازان‌
۳ آذر ۱۳۶۷/ ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۰۹
استقلال,
با هزار سال زندگی در ناز و نعمت برابری نمی کنند

مردم وفادار و انقلابی کشورمان برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی خیلی بیشتر از اینها آماده صبر و فداکاری هستند. و من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال‌ زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی‌کند.