وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام الهی- وابستگیهای همه جانبه)
۲۸ مهر ۱۳۵۷/ ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۸
استقلال, محمدرضا شاه پهلوی, رضا شاه پهلوی(رضاخان),
وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی

ما نمی‌خواهیم که وقتی می‌رویم سراغ نظامیهایمان ، وقتی می‌رویم سراغ لشکرمان، امریکایی‌ها بیایند اداره‌اش بکنند؛ ... تحت نظارت مستشارهای امریکایی باشند؛ یک ارتش انگل درست کنند، یک ارتشی که مال ایران را صرف در راه آنان بکنند و آنها تحت نظارت و تربیت مستشارهای امریکایی برای امریکایی‌ها بخواهند کار بکنند. وقتی که نظام آن را می‌بینی یک همچو نظامی [است‌]! وقتی اصل آقای شاهش را می‌بینی، آن را هم متفقین اینجا گذاشتند. خودش گفت این را که «متفقین صلاح دیدند که من باشم» پدرش را هم که انگلیسها گذاشتند! رادیو دهلی هم اعلام کرد این مطلب را در [آن‌] وقت، در جنگ عمومی رادیو دهلی اعلام کرد این مطلب را که «ما رضا شاه را آوردیم و بعد خیانت به ما کرد و می‌بریمش»؛ بردندش به جزیره موریس، و به جهنم فرستادندش.