توجه به بیت المال در مدیریت برنامه ها

سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی (استفاده صحیح از بیت المال)
صبح ۱۳ شهریور ۱۳۶۴/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۵
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
توجه به بیت المال در مدیریت برنامه ها

حتی مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه‌ها ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو- تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد که این از بیت المال مسلمین است، باید وقتش صرف چیزهایی که مربوط به مصالح مسلمین نیست، نشود، مسئولیت دارد اینها.