یک دستگاه آموزشی

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران (استقرار عدالت حقیقی)
۷ تیر ۱۳۵۹/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۰
مطبوعات و رسانه‌ها, صدا و سیما,
یک دستگاه آموزشی

رادیو- تلویزیون را که من مکرر ذکر کرده‌ام از آن و گفته‌ام این باید یک مرکز آموزشی باشد، و حالا هم می‌گویند که یک جهت دیگری هم در آن پیدا شده است، یک دستگاه دیگری؛ دوره دومی هم برایش هست، این باید به طور آموزشی- تربیتی مردم را تربیت بکند. باید ما متوجه این معنا باشیم که در یک زمانی داریم زندگی می‌کنیم، در یکوقتی داریم زندگی می‌کنیم که ملت ایران به بعضی از آرزوهای خودش که عبارت از عدالت باشد، عدالت اجتماعی فی الجمله باشد رسیده‌اند و دست اشرار را کوتاه کرده‌اند. حالا باید این دستگاههایی که سابق در خدمت ظالمها بودند و در خدمت حکومت جور بودند و برای آنها کار می‌کردند، اگر اشخاصی هم در این زمان هستند که آن وقت هم کار می‌کردند، برای جبران آن معصیتهایی که در آن وقت کرده‌اند در اینجا جبران کنند. و این دستگاه را؛ دستگاه دومی که گفته می‌شود که باید باز اجرا بشود، یک دستگاه عدالتی، یک دستگاه آموزشی به حسب معنای واقعی، متوجه باشند که این جوانهای ما در همه جایی که هستند، در پنجاه سال آموزش خراب داشتند نه فقط در دانشگاهها که آن قدر خراب بوده؛