امنای ملت را انتخاب کنید

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و اهمیت انتخابات مجلس‌
شامگاه ۱۶ فروردین ۱۳۵۸/ ۷ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
امنای ملت را انتخاب کنید

ما بعد از این مجلس موسسان داریم؛ باید مجلس موسسان تاسیس بشود و در آنجا وکلای ملت بروند و قانونی اساسی جدید را تصویب کنند. این یک امری است که همان طور که رای به جمهوریت اسلام ... اهمیت داشت، این هم اهمیت دارد.
باید شما آقایان و همه ملت این نهضت را به همین طور که تا کنون آمده است حفظ کنید و این شور و شعف را نگه دارید تا از این مرحله‌ها بگذرید. همه ما در واقع وکلایی که می‌خواهیم بعدها انتخاب کنیم: انتخاب افاضل، انتخاب امنای ملت، انتخاب کسانی که نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می‌گذارند، انتخاب اشخاصی که کشور خودشان را می‌خواهند، انتخاب اشخاصی که ... نسبت به مصالح‌ اسلام و مسلمین فروگذاری نمی‌کنند، باید ما یک همچو اشخاصی را انتخاب کنیم و به مجلس موسسان بفرستیم که قانون اساسی اسلامی ما را آنها تصویب کنند.