نمایندگانی فاضل، دانشمند و امین پیدا کنید

سخنرانی در جمع دانش‌آموزان (اهمیت انتخاباتهای آینده)
۱۷ فروردین ۱۳۵۸/ ۸ جمادی الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
نمایندگانی فاضل، دانشمند و امین پیدا کنید

شما بودید که با فداکاری، اسلام را از دست اجنبیان و دشمنان اسلام نجات دادید؛ و شما هستید که باید با وحدت کلمه و قدرت، اسلام را از دست این اشخاص خیانتکار که در بین قشرهای ملت تخم نفاق می‌پاشند نجات دهید. مجال به این انسانهای ظاهریِ حیوان مآب ندهید؛ اینها را مجال ندهید که در بین شما ریشه کنند. خداوند شما را تایید کند.

ما در مرحله بعد مجلس موسسان داریم که باید با همت والای شما، اشخاص فاضل دانشمند امین، که به ایران وفادار باشند و به اسلام متعهد، در مجلس موسسان بروند تا اینکه قانون اساسی اسلامی را تصویب کنند.