به دنبال انحلالش بودند

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدای هفتم تیر (هوشیاری در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۱ تیر ۱۳۶۰/ ۲۹ شعبان ۱۴۰۱ «۱»
مجلس خبرگان قانون اساسی,
به دنبال انحلالش بودند

از همان وقت که به جمهوری اسلامی مردم می‌خواستند رای بدهند مورد تحریم واقع شد. یک دسته‌ای، یک گروهی تحریم کردند و وقتی که مجلس خبرگان تاسیس شد در تاسیسش مخالفتها شد و بعد از آنکه دیدند تاسیس شد و اشخاصی که در مجلس خبرگان هستند فقها هستند یا دانشمندانی که در خط اسلام هستند، شروع به مخالفت شد و طرح انحلالش پیش یک عده‌ای ریخته شد و خداوند حفظ کرد. من باب اتفاق نبود که وقتی مجلس شورا می‌خواست تاسیس بشود باز مخالفتها شد و وقتی هم تاسیس شد باز در خود مجلس افرادی در آن موادی که برای حفظ اسلام و حفظ استقلال کشور مفید بود، مورد اشکال واقع شد. این یک مسئله‌ای بود و یک جریانی. این جریان هست همراه با این انقلاب، همزاد با این انقلاب و همراه با این انقلاب و الآن هم هست و بعدها هم خواهد بود.