کار سی سال را در یک سال اجرا کردیم

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه (واقعه طبس- قیاس انقلاب ایران با سایر انقلابها)
قبل از ظهر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
کار سی سال را در یک سال اجرا کردیم

همه کارهایی که در مملکت‌های دیگر بعد از سی سال، چهل سال، پنجاه سال که انقلاب کردند نتوانستند درست کنند. قانون اساسی نتوانستند درست کنند. ایران، هم رئیس جمهور تعیین کرد، هم قانون اساسی تعیین کرد، هم رای به جمهوریت اسلامی داد، و هم مجلس- عرض کنم- خبرگان درست کرد، و هم قانون نوشت و همه کارها را کرد. و انتخابات هم می‌بینید کرده است و یک قدری‌اش را هم چند وقت دیگر، چند روز دیگر تمام می‌کند. این کارهایی است که در بعضی جاهای دیگر بعد از بیست سال یا ده سال پیروزی باز قانون ندارند.