صدبار رای بگیرند، باز همین‌ها رای می‌آورند

سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران (توطئه علیه انقلاب)
صبح ۱ دی ۱۳۵۸/ ۲ صفر ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
صدبار رای بگیرند، باز همین‌ها رای می‌آورند

شما صد دفعه دیگر هم اگر این قانون اساسی را به این ملت مسلم عرضه بدارید، همان است که هست. همان است که رای می‌دهند. برای اینکه شما یا باید تبلیغ کنید که این ملت ما از اسلام رو برگرداند و بیاید طرف شما، آن وقت رای نمی‌دهند. اما تا اسلام است، تا مبانی اسلام است، تا زیر سایه قرآن هستیم ما، زیر بیرق اسلام هستیم همین است که هست. همین آش و همین کاسه. صد دفعه هم از سر گرفته بشود همین است. یا همین آقایان که خبرگان هستند، یا نظیر همین‌هایند. ملت هم رای به همین قانون اساسی و همین که موافق اسلام است. مخالفتی با اسلام ندارد، به همین رای دادند. صد دفعه دیگر هم به رای بگذارید همین است.